Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca: 40 ore


Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca: 40 ore

COR: 325723
ACREDITARE: ANC
Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.


Cursul de bază Inspector în domeniul securității și sănătății

în muncă este adresat celor care sunt aleși ca reprezentanți ai

salariaților pentru activitățile de securitate și sănătate în

muncă. În cadrul acestui curs, se vor dobândi

cunoştinţele necesare referitoare la

legislaţia actuală în acest domeniu

(https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie ) şi modul

în care noţiunile de bază învăţate se pot aplica în cazuri

concrete legate de activitatea de protecţia muncii.

 

Codul Penal :

http://anp.gov.ro/documents/12412/136168/

Codul+Penal+al+Rom%C3%A2niei.pdf/7fd6b4fc-a94e-4bab-bf79-14215deecf08

 

Art. 349: Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol imminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

 

 Ca urmare a absolvirii acestui curs, conform HG1425/2006 – Norme metodologice de aplicare  a Legii 319/2006, privind SSM, așa cum este precizat la ART. 56 :

    ”Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca sunt consultaţi şi participa, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfasura următoarele activităţi:

    a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în munca;

    b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;

    c) ajuta lucrătorii sa constientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în munca;

    d) aduc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în munca propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de munca;

    e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;

    f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.”

De asemenea, veţi dobândi abilităţile necesare pentru a efectua controalele privind respectarea şi aplicarea normelor şi reglementărilor legislative în domeniul protecţiei muncii.

Prin obţinerea certificatului de absolvire veţi dobândi dreptul și obligația de a verifica organizarea și susținere instruirilor introductiv-generale, precum și verificarea instruirilor la locul de muncă și periodice, întocmind la sfârșitul fieacărui an bilanțul activității de SSM, care trebuie depus la ITM, după prezentarea acestuia angajatorului !

De asemenea, reprezentanții (minim 4) din Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă – CSSM - comitete obligatorii în organizațiile cu cel puțin 50 de angajați, trebuie să urmeze aceste cursuri de bază SSM cu durata de 40 ore.

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Datorită obligativităţii operatorilor economici – cu cel putin 10 angajați - de a avea personal de specialitate în domeniul protecţiei muncii, specializarea  în domeniul securității și sănătății în muncă oferta noastră vine în sprijinul angajatorilor pentru a intra în legalitate.

Vă recomandăm urmarea acestui curs la centrul nostru de evaluare profesională pentru a cunoaşte toate aspectele pe care această specializare le implică şi pentru a deveni un sprijin real în activitatea organizației dvs în această activitate!

În cadrul orelor de curs veți învăța procedura de alegeri a reprezentaților, precum și organizarea CSSM, primind și modelele de fișe, raportări și procese verbale ocazionate de aceste activități.

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.      Dezvoltarea profesională

2.      Planificarea activităţilor proprii

4.      Realizarea activităților de prevenire și protecție

5.      Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă

7.      Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

8.      Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă

9.      Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale

10.  Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

11.  Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă

12.  Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în muncă

13.  Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

14.  Competenţe sociale şi civice

15.  Competenţa de a învăţa

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de Bacalaureat

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă de Bacalaureat

Certificat de nastere ·

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Realizarea activităților de prevenire și protecție

Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă

Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă

Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale

Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă

Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în muncă

Competenţe de bază în matematică

ştiinţă şi tehnologie